Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er AKTIV KUNST, dens hjemsted er Hørsholm Kommune.

§ 2 Foreningens formål er at fremme kunstens vilkår i Hørsholm Kommune ved:

1. Udstillingsvirksomhed
2. Kurser og foredrag,
3. Besøg på museer og hos kunstnere,
4. Oprettelse af værksteder for kunst, kunsthåndværk, teater, musik m.m.

Enhver aktivitet, der kan fremme forståelse af kunst i videste betydning.

§ 3 Medlemskab.

Medlemmerne deles i 3 grupper:

Type A:
Ret til at deltage i alle kurser, workshops, ekskursioner,
foredrag, lodtrækning om indkøbte kunstværker mv.

Type B:
Ret til det samme som type A + rettighed
til at udstille mindst 1 gang pr. år.

Type C:
Ret til det samme som type B + rettighed
til at benytte værkstederne


Kontingent for de enkelte grupper fastsættes hvert år på årsmødet.

§ 4 Foreningens ledelse.

1. Årsmøde afholdes hvert år for alle foreningens medlemmer
2. Bestyrelsen vælges ved årsmødet og består af 7 medlemmer.
3. Der kan til enhver tid oprettes grupper efter aftale med bestyrelsen. En repræsentant for en gruppe kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor gruppens arbejde skal behandles.


4. Udvalg til løsning af særlige opgaver kan nedsættes på årsmødet eller af bestyrelsen.
Mindst een fra bestyrelsen skal være medlem af udvalget.

§ 5 Årsmøde.

Årsmøde afholdes hvert år i januar. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for mødet er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Gruppernes beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.

Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før årsmødet.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 1 revisor.
I hvert lige år afgår 4, på ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen.
Hvert andet år vælges en suppleant og en revisor.
8. Eventuelt

§ 6 Foreningens økonomi.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Ved alle udstillinger inden for foreningens regi erlægges provision af salget.
Udstilleren har selv pligt til at meddele foreningens kasserer oplysning om salget.

1. Udstilleren erlægger normalt 10 % af katalogprisen til foreningen. Hvis salget sker til et medlem, ydes desuden 10 % til det købende medlem.

2. Ved udstillinger i Fuglsanghus erlægges 20 % i provision af katalogprisen. Hvis salget sker til et medlem, deles denne provision ligeligt mellem foreningen og det købende medlem.

§ 7 Ændringer af foreningens vedtægter

eller ophævelse af foreningen kan ske på et årsmøde og skal være bekendtgjort i indkaldelsen til mødet. Alle valg og vedtagelser på årsmødet sker ved simpel stemmeflerhed.

§ 8 Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, derunder dens formue. Foreningen tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

 

Vedtægterne vedtaget på det stiftende møde den 23. november 1983, ændret på årsmødet den 30. januar 1990, på årsmødet den 30. januar 1992. Ændret på årsmødet den 28. januar 2008.
Senest rettet på årsmødet d. 23. januar 2017.