Udstillinger

Medlemsudstillinger i Fuglsanghus, Hørsholm - se under Fuglsanghus
Medlemsudstillinger i Louiselund, Hørsholm - se under Louiselund
Medlemsudstillinger i Lægekonsultationen i Kongevejscentret, Hørsholm - se under Lægekonsultationen
Medlemsudstillinger i Breelteparken, Hørsholm - se under Breelteparken
Udstillinger i Trommen, Hørsholm - se under Trommen
Udstillinger i Mergeltoften, Nivå - se under Mergeltoften
xxx
Se ledige pladser og kustodevagter her https://aktivkunst.memberlink.dk/Activity/ActivityView

Regler for medlemsudstillinger generelt

 

Vi har som formål og som ønske at udbrede kendskabet til Aktiv Kunst, især ved medlemsudstillinger i foreningens regi.
Husk derfor altid at nævne Aktiv Kunst i jeres materialer og omtaler, når I udstiller på Aktiv Kunsts lokationer. Hvis I vil bruge logoet til omtaler eller hjemmeside, kan det hentes her.

Foreningen afholder hvert år en række udstillinger med medlermmernes arbejder. Udstillinger medfører en ikke ubetydeligt mængde af arbejde og medfører derfor pligter for medlemmerne selv under afholdelsen.

Foreningens fælles-medlemsudstillinger afholdes i Fuglsanghus, og hver udstilling varer typisk 3-4 uger. Hvert medlem af Foreningen, som har betalt for B eller C medlemskab, er berettiget til at deltage i en af disse udstillinger og kan få mulighed for at deltage i op til to udstillinger, hvis pladsen tillader det. En ekstra udstillingsmulighed vil altid blive annonceret til samtlige medlemmer via en email forud for udstillingsperioden.

Umiddelbart ved årets begyndelse betales kontingent og udstillingsplads forud for tilmelding til den ønskede udstilling. Som betingelse for optagelse på en udstilling skal medlemmet først vælge en kustodevagt i den ønskede udstillingperiode.

Deltagerne i en medlemsudstilling kan normalt indlevere maksimalt fire arbejder, hvoraf minimum ét arbejde udstilles. Keramikere, glaskunstnere, smykkekunstnere og andre, der fremstiller mindre arbejder, som kan udstilles i vindueskarme, på podier eller i montrer, kan indlevere maksimalt otte arbejder, hvoraf minimum to udstilles. Hvis der på en udstilling er plads til det, udsendes en meddelelse om, hvor mange flere arbejder end fire, henholdsvis otte, deltagerne i den pågældende udstilling kan indlevere.

Udstillerne bedes i forbindelse med indlevering af deres arbejder aflevere 2 stk. A 4 ark i plastlommer med referencer og evt. fotos til indsættelse i en præsentationsmappe, som fremlægges på udstillingen. De to sider skal gerne kunne placeres over for af hinanden i mappen.

Hvert arbejde skal have påhæftet en seddel med tydelig angivelse af titel, pris og udstillerens navn. Er der tale om et billede, påhæftes denne seddel billedets bagside med fx klæbestrimmel ude i siden, og den anbringes, således at den umiddelbart kan læses fra forsiden.

Er et indleveret arbejde anført som ”privatejet”, skal dets værdi af forsikringsmæssige grunde alligevel anføres på sedlen på bagsiden.
I Fuglsanghus skal større billeder være klargjort med to ikke for små øskner med snor imellem, anbragt en i hver side på bagsiden, 4-8 cm fra billedets overkant (eller i øverste tredjedel af billedets højde for større billeder), således at billedet vil hænge plant mod væggen. Små billeder skal være klar med snor på tværs imellem øskner el. lign. på bagsiden eller anden anordning for ophængning i en enkelt ophængningssnor. 

Indleveres et seriearbejde, skal der angives en samlet pris for hele serien. Udstilleren kan vælge at angive ”alt eller intet” på arbejdsfortegnelsen. Der er ikke garanti for, at hele serien vil blive optaget, men hvis der ikke er angivet ”alt eller intet” for arbejdet, skal der være angivet pris for hvert enkelt delarbejde, hvorefter dispositionsgruppen kan vælge at udtage et eller flere delarbejder af serien til udstilling.

Sammen med sine arbejder indleverer hver udstiller en udfyldt blanket med angivelse af hvert indleveret arbejdes titel og pris. Er et indleveret arbejde anført som ”privatejet”, skal dets værdi af forsikringsmæssige grunde alligevel anføres på blanketten. Ud for hvert enkelt arbejde bedes udstilleren envidere anføre oplysning om materialer, fx olie, akryl, akvarel, gouache, lertøj, stentøj, raku etc.

Arbejder, der ikke er indleveret rettidigt eller ikke er ophængningsklare, vil ikke blive udstillet.

De udstillede arbejder er omfattet af Hørsholm Kommunes forsikring imod tyveri og skade, når de er udstillet. Forsikringen omfatter dækning for forsikringsbegivenheder, der udløses ved terrorhandlinger. Ved opstået skade under udstilling gælder, at tabet opgøres som forskellen imellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden, dog maksimalt – såfremt genstanden kan restaureres – udgiften til restaurering, evt. med tillæg af et beløb for værdiforringelse. Beskadigede udstillingsgenstande forbliver – uanset beskadigelsens omfang – det udstillende medlems ejendom. Udstillede genstande, der efter et tyveri kommer til veje, tilhører forsikringsselskabet i det omfang, der er udbetalt erstatning. Det udstillende medlem har tilbagekøbsret i indtil 12 måneder, efter at genstanden er kommet til veje.

Hørsholm Kommunes forsikring dækker således alene tyveri og skade, som påviseligt er opstået, mens den pågældende genstand har været udstillet. Tyveri eller transport-, håndterings- eller andre skader, som måtte opstå under eller som følge af udstillerens eller andre medlemmer af Aktiv Kunsts transport, håndtering eller opbevaring af genstanden i forbindelse med udstillingen, er ikke omfattet, ligesom Foreningen Aktiv Kunst heller ikke påtager sig erstatningsansvar. Risikoen for sådanne skader påhviler således alene ejeren af den pågældende genstand.

For arbejder, der er optaget i kataloget over denne og sælges på udstillingen, erlægges provision 20 % i henhold til Foreningens vedtægter.

Man kan udmærket tænke sig, at et medlem ønsker at deltage i en bestemt af årets udstillinger, men er forhindret i at assistere med denne. Vedkommende kan da blot tilmelde sin assistance ved en eller flere andre af årets udstillinger.

Provision
Ved alle udstillinger inden for foreningens regi erlægges provision af salget.

a) Udstilleren erlægger normalt 10 % af katalogprisen til foreningen. Hvis salget sker til et medlem, ydes desuden 10 % til det købende medlem.

b) Ved udstillinger i Fuglsanghus erlægges 20 % i provision af katalogprisen. Hvis salget sker til et medlem, deles denne provision ligeligt mellem foreningen og det købende medlem.

Revideret august 2019