Aktiv Kunsts historie

 

Et kalejdoskopisk overblik over foreningens aktiviteter og historie.

Aktiv Kunst blev til på initiativ af en lille gruppe på 6 udstillere fra Hørsholm Udstillingen i 1983. Foreningen fik fra stiftelsen i november 1983 et noget bredere formål end blot at arrangere udstillinger som Hørsholmudstillingen. Ifølge vedtægterne er det foreningens formål, at fremme kunstens vilkår i Hørsholm. Det skal ske ved:

* Udstillingsvirksomhed
* Kurser og foredrag
* Besøg på museer og hos kunstnere
* Oprettelse af værksteder for kunst, kunsthåndværk, teater, musik mm
* Enhver aktivitet, der kan fremme forståelse af kunst i videste betydning.

Vedtægterne er stort set forblevet uændrede og igennem årene har Aktiv Kunst søgt at leve op til formålet ved at gennemføre så mange af de nævnte aktiviteter som muligt. Der er således indrettet værksteder i foreningshuset Gutfeldtshus, der er afholdt mange udstillinger og foreningens medlemmer har fået tilbudt og har selv gennemført mange forskelligartede kunstneriske aktiviteter. 
 

Hørsholm Bibliotek, som dengang var beliggende i Hørsholm Midtpunkt, dannede fra begyndelsen rammen om Aktiv Kunsts aktiviteter. Der blev blandt andet vist kunstneriske film i bibliotekets mødesal. Den første udstilling med værker udført af foreningens 23 medlemmer blev også afholdt i bibliotekets mødesal, ved hvilken lejlighed foreningens bomærke kreeret af Kirsten Rømer (senere Krog) blev kåret.

Aktiv Kunst arrangerede i sine første år udstillinger på centertorvet i Hørsholm Midtpunkt. På foreningens 1 års dag var der foruden Midtpunkt-udstillingen også etableret et arbejdende værksted, hvor publikum selv kunne vise deres kreativitet og 4 Aktiv Kunst-medlemmer udførte et fælles maleri, der blev bortauktioneret til fordel for ”Afrika sulter” indsamlingen. Foreningen havde på det tidspunkt 70 medlemmer og fik yderligere 50 tilmeldinger i forbindelse med udstillingen.
En delegation fra Hørsholm Kommune besøgte i 1984 sin norske venskabsby Lille-hammer. Ved den lejlighed udbyggede Aktiv Kunst den kontakt til den lokale kunstnerforening ”Paletten”, som tidligere var oprettet af Gunna Dragsbo i forbin-delse med Hørsholm-udstillingen. I Palettens lokaler i Mesna Senter, Lillehammer udstillede 10 Aktiv Kunst-medlemmer ialt 50 arbejder. Udstillingens danske værker blev meget vel modtaget af nordmændene, skønt de adskilte sig noget fra den vante norske naturalisme. Paletten kom på genvisit i Hørsholm i maj 1990.

I december 1984 indgik Aktiv Kunst en aftale med Frederiksborg Amtssygehus i Hørsholm om skiftende udstillinger på sygehuset. Det blev aftalt, at Aktiv Kunst skulle præsentere en ”månedens kunstner” på sygehuset. Dette samarbejde er forlø-bet til stor tilfredshed for begge parter lige siden. I tidens løb har mange ”nye” kunstnere afholdt deres første separate udstilling på sygehuset, men også de mere garvede udstillere har nydt godt af det store og interesserede publikum, man helt automatisk har på sygehuset. Den store lyse foyer er blevet forsynet med ophæng-ningsskinner og spotlights, og fremtræder nu som et attraktivt udstillingslokale.

Ferniseringerne på sygehus-udstillingerne, der altid finder sted den første søndag i måneden, har udviklet sig til festlige sammenkomster, hvor mange af Aktiv Kunsts medlemmer mødes med hinanden og et eksternt publikum.

For at løse opgaven som formidler af kunst og kultur i bredeste forstand gik Aktiv Kunst meget tidligt i gang med at arrangere udstillinger i Fuglsanghus. Det er i tidens løb blevet til mange udstillinger af såvel enkelte kunstneres arbejder som af private samlinger og af lånte kunstværker fra museer samt endvidere mere kulturhi-storiske udstillinger. Der blev hermed igangsat en proces, hvor Aktiv Kunst ved at stå som udstillingsarrangør og ved selv at forestå hele udstillingsprocessen i Fugl-sanghus, har opnået en stor faglig indsigt og erfaring. Her skal blot nævnes et par eksempler på større udstillinger i Fuglsanghus:

Aktiv Kunst lagde ud med at arrangere en udstilling i april 1985 omfattende ca. 150 værker fra to private samlinger med en lokal tilknytning. Der var værker af nogle af de kendteste moderne danske billedkunstnere og af en række Cobra-kunstnere. Derfor påkaldte udstillingen sig en del opmærksomhed i kunstkredse vidt omkring.

I forbindelse med Hørsholms 250 års jubilæum arrangerede Aktiv Kunst i 1989 udstillingen ”Hørsholm Kunst” i Fuglsanghus. Udstillingen omfattede værker af såvel nulevende som afdøde kunstnere med tilknytning til Hørsholm. Mange af billederne, som havde motiver fra Hørsholm var udlånt af private. Udstillingen var meget velbesøgt, og da billederne var forsynet med forklarende tekster blev de studeret og drøftet meget grundigt af byens borgere.

Udstillingen om familien Jerichau i 1990 er et andet eksempel på en udstilling med en stærk lokal tilknytning, denne gang af en hel kunstnerfamilie. Udstillingen viste et udpluk af de kunstneriske frembringelser fra 10 personer i Jerichaufamilien gennem fire generationer. En del af udstillingens billeder og skulpturer havde ikke tidligere været tilgængelige for offentligheden. Udstillingens sjældne værker var stillet til rådighed af private ejere, museer og af H. C. Andersens Hus i Odense.

I 1990 oprettedes Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus, hvori Aktiv Kunst indgik sammen med de to kunstforeninger, Hørsholm Kunstforening og Mikkelborg Park Kunstforening. Aktiv Kunst havde i 11 år formandskabet for komiteen, hvis opgave det er at fordele udstillingsperioder og udarbejde en udstillingsplan for hvert år. Aktivitetskomiteen ansøger kommunen om tilskud til de planlagte udstillinger og fordeler derefter de bevilgede midler til foreningerne.

Fra 1991 har Aktiv Kunst arrangeret medlemsudstillinger i Fuglsanghus. Først blev det til en udstilling pr. år, men efterhånden som medlemstallet og interessen for at deltage i udstillingerne er steget, er det blevet nødvendigt at arrangere 2 medlems-udstillinger pr. år. I 2002 og 2003 har der således været tilmeldt 45–50 udstillere til hver udstilling. I 2002 var det samlede besøgstal til udstillingerne 1074.

Ved ferniseringen på medlemsudstillingerne i Fuglsanghus har der i en årrække været et musikalsk indslag leveret af elever fra Hørsholm Musikskole. Dette er med til at forhøje stemningen ved ferniseringerne og har formentlig medvirket til at de er blevet så velbesøgte som de er. Ca. 200 ferniseringsgæster er efterhånden nor-men. Ydermere har der ved de sidste medlemsudstillinger været særlige søndagsar-rangementer med musik, som har tiltrukket sit separate publikum, der samtidig har haft mulighed for at stifte bekendtskab med foreningens billedkunstnere.

Selve udstillingsarrangementet ved medlemsudstillingerne er en naturlig fælles opgave for udstillerne. Aktiv Kunst søger at inddrage medlemmerne i foreningens aktiviteter på en måde, så flest muligt er med til at præge aktiviteten så erfaringerne herfra opsamles hos medlemmerne. Ved hver af de sidste 4 medlemsudstillinger i Fuglsanghus har ca. 30 medlemmer været engageret i den praktiske gennemførelse af arrangementet. Dette er i sig selv en værdifuld aktivitet.

Til Aktiv Kunsts traditionelle udstillingssteder hører også Lions i Hillerød og Breelteparken, Hørsholm. I 2003 har desuden en lille, men effektiv gruppe i Aktiv Kunst engageret en række lokale forretninger i aftaler om løbende ophængning og udskiftning af kunst i deres butikker. Aktiv Kunsts udstillingspotentiale er derved øget betydeligt. 
Der kan til enhver tid oprettes grupper i Aktiv Kunst. I øjeblikket er der grupper, hvor medlemmerne arbejder med så forskellige emner som grafik, keramik, cro-quis, papirfremstilling, foto og butiksudstillinger. Billedet ændrer sig hele tiden og med en øget medlemsskare fremkommer der automatisk nye ideer og ønsker.

Nogle af de mest konstante aktiviteter i Aktiv Kunst er dem der foregår i Gutfeldts-hus, primært i grafik- og keramikværkstedet. Aktiv Kunst rykkede allerede i 1985 ind i kælderlokalerne, hvor en stor flok engagerede medlemmer udfører spændende kreative opgaver. Huset er udstyret med alt, hvad der er nødvendigt for at lave professionel grafik og har desuden et keramikværksted med ovn og drejeskive. 
Det er keramikgruppen og grafikgruppen, der udgør flertallet af de medlemmer, som dagligt har deres gang i Gutfeldtshus, men der er også mulighed for andre aktiviteter, som f. eks. maling, indramning eller studie af foreningens bibliotek.

I en periode dyrkede medlemmer af Aktiv Kunst intenst poesien kombineret med billedkunst og der blev etableret en lyrikcafe for særlige arrangementer med ly-risk/poetisk indhold. Et af de større tiltag på dette område var ”Kys og Gys” i 1988, der havde karakter af en udstilling, eller en forberedt happening, som handlede om kærlighed og gru. I udstillingen indgik malerier, collager, lyd- og andre effekter.

I tidens løb har Aktiv Kunst arrangeret eller gennemført en del aktiviteter af mere specifik art uden for de sædvanlige rammer på udstillingsstederne eller Gutfeldts-hus. Aktiv Kunst har blandt andet forestået Ådalsparkens interne kunstudsmykning i 1985, hvor 15 af Aktiv Kunsts medlemmer dekorerede husets lange indvendige gade. Desuden har Aktiv Kunst i flere omgange arrangeret ”Byen Maler” på Ride-banen og i haven ved Gutfeldtshus. På det seneste har Aktiv Kunst engageret sig i oprettelsen af en billedskole for børn.

For at holde medlemmerne orienteret udsender Aktiv Kunst 5 gange pr. år et medlemsblad. Med bladet følger nødvendigt bilagsmateriale såsom indbydelser, tilmeldingsskemaer, blanketter, opkrævninger, medlemslister m.v.

I de mange år, Aktiv Kunst har eksisteret, har medlemmerne haft mange gode kunstneriske oplevelser sammen. En beretning om det hele vil blive meget lang. Denne korte oversigt over, hvad der er sket i Aktiv Kunst er naturligvis ikke udtømmende, men kan forhåbentlig vække minder om gode oplevelser og måske være til inspiration for foreningens snart 300 medlemmer.

Aktiv Kunst repræsenteret v/

Birthe Bindslev, Gunna Dragsbo, Lise Eibye, Lene Helmer Nielsen, 
E.V. Schneider-Christensen og Mogens Ohmsen.