Fuglsanghus

Fuglsanghus ejes af Hørsholm Kommune og bruges udelukkende til udstillingsformål.

Aktiv Kunst gennemfører 5-6 årlige fællesudstillinger for medlemmer af  forskellig varighed her.
Resten af året udstiller Hørsholm Kunstforening i huset.
Kontakt formand Kjeld Sivertsen, tlf. 31101042, ingksivertsen@gmail.com, hvis du har spørgsmål om Fuglsanghus.

Udstillere betaler 20% provision af katalogprisen ved salg herfra.
Hvis salget sker til et medlem, deles denne provision ligeligt mellem foreningen og det købende medlem.Fuglsanghus 
Gl. Hovedgade 2, 
2970 Hørsholm

Åbningstid:

Fre-, lør- og sønd. samt helligdage kl. 12-17.

Tilmelding til medlemsudstillinger i 2023 åbner 1. januar, samtidig med kontingentindbetaling for 2023. 

Medlemsudstillinger i Fuglsanghus i 2023:

1. medlemsudstilling 18. marts til 9. april, indlevering mandag den 13. marts. 

2. medlemsudstilling 15. april til 7. maj, indlevering tirsdag den 11. april (mandag er 2. påskedag)

3. medlemsudstilling (Værkstedsgrupper) 24. juni til 16. juli, indlevering mandag den 19. juni

4. medlemsudstilling 2. september til 24. september, indlevering mandag den 28. august.

Her finder du alle relevante dokumenter til udstillingen:

 

5. medlemsudstilling 11. november til 3. december, indlevering mandag den 6.
 november
-------       

Tilmelding til udstilling og/eller kustodevagt kan ske i Aktivitetskalenderen. Klik på den aktuelle dato/begivenhed og tilmeld dig i den formular, der kommer frem.


HUSK at du kun kan vælge at deltage på én medlemsudstilling, dog må du gerne samtidig være deltager i en gruppeudstilling (3. medl.udstill. 2023).

Som udstiller er du forpligtet til at være kustodevagt min. 1 gang = 5 timer (kl. 12-17) i udstillingsperioden.

Se retningslinjer for udstilling i Fuglsanghus herunder:

Overordnet gælder retningslinjer for Aktiv Kunst udstillinger generelt. Desuden særligt for Fuglsanghus:

Åbningstiderne i Fuglsanghus er fredag-lørdag-søndag og helligdage kl. 12-17.

Udstillingen åbnes altid på en lørdag, hvor fernisering finder sted kl. 14.

Værkerne til udstilling indleveres i Fuglsanghus mandagen før ferniseringen kl. 17-18. Sammen med værkerne afleveres en værkfortegnelse med NAVN, titler og priser (helst elektronisk som anvist i en email forud for indlevering). Indbydelser til udstillinger og arbejdsplan tilsendes pr. email til udstillere og kan altid hentes på hjemmesiden under Fuglsanghus https://www.aktivkunst.dk/fuglsanghus.

Vagtliste for udstillingsperioden vil være tilgængelig i vagtmappen i klaverstuen. Denne sendes også ud til udstillerne forud for ferniseringen.

 

Deltagerne i en medlemsudstilling kan normalt indlevere maksimalt fem værker, hvoraf minimum ét værk udstilles. Keramikere, glaskunstnere, smykkekunstnere og andre, der fremstiller mindre værker, som kan udstilles i vindueskarme, på podier eller i montrer, kan indlevere maksimalt otte værker, hvoraf minimum to udstilles. Hvis der på en udstilling er plads til det, udsendes en meddelelse om, hvor mange flere værker end fem, henholdsvis otte, deltagerne i den pågældende udstilling kan indlevere.

Udstillerne bedes i forbindelse med indlevering af deres værker aflevere 2 stk. A 4 ark i plastlommer med præsentation og evt. fotos af egne værker til indsættelse i en præsentationsmappe, som fremlægges på udstillingen. De to sider skal gerne kunne placeres over for hinanden i mappen (som et opslag i en bog).


Værkerne skal ved indleveringen være forsvarligt klargjorte til ophængning/udstilling:

Billeder skal være forsynet med snor eller ståltråd på tværs, svarende til det man normalt bruger ved ophængning hjemme, 4-8 cm fra overkant er en god placering, eller på store billeder, i den øverste tredjedel af billedet.

Ophæng og seddel (ID label) vist på maleri og keramik  -->Hent ID label her  

    Eksempel på ophængsnor på maleri

 

   Brug evt. malertape til at montere ID labelen.


Skriv navn, titel og pris på en seddel som hæftes/klæbes på bagsiden i højre side/bunden af billedet eller på underside af skulptur, således at sedlen kan vippes frem og læses fra forsiden / ovenfra. Se eksempler på fotos herover.  Du kan hente ID-labelen her

 

Efter disponering og ophængning må billeder og andre værker ikke flyttes eller ombyttes

Solgte værker må IKKE udleveres under udstillingsperioden, kun på lukkedagen fra kl. 16.

De udstillede værker skal afhentes på udstillingens sidste åbningsdag mellem kl. 17-17.30, ikke afhentede værker vil gå til bortlodning på næste årsmøde.

Det indskærpes, at udstillede værker IKKE må fjernes før klokken er slået 17. Udstillingen har formel åbningstid til og med kl. 17.

Er et indleveret værk anført som ”privatejet”, skal dets værdi af forsikringsmæssige grunde alligevel anføres på sedlen på bagsiden/undersiden af værket.
I Fuglsanghus skal større billeder være klargjort med to ikke for små øskner med snor imellem, anbragt en i hver side på bagsiden, 4-8 cm fra billedets overkant (eller i øverste tredjedel af billedets højde for større billeder), således at billedet vil hænge plant mod væggen. Små billeder skal være klar med snor på tværs imellem øskner el. lign. på bagsiden eller anden anordning for ophængning i en enkelt ophængningssnor. 

Indleveres et seriearbejde, skal der angives en samlet pris for hele serien. Udstilleren kan vælge at angive ”alt eller intet” på værkfortegnelsen. Der er ikke garanti for, at hele serien vil blive optaget, men hvis der ikke er angivet ”alt eller intet” for værket, skal der være angivet pris for hvert enkelt delværk, hvorefter dispositionsgruppen kan vælge at udtage et eller flere delværker af serien til udstilling.

Sammen med sine værker indleverer hver udstiller en udfyldt blanket med angivelse af hvert indleveret værks titel og pris. Er et indleveret værk anført som ”privatejet”, skal dets værdi af forsikringsmæssige grunde alligevel anføres på blanketten. Ud for hvert enkelt værk bedes udstilleren endvidere anføre oplysning om materialer, fx olie, akryl, akvarel, gouache, lertøj, stentøj, raku etc.

Værker, der ikke er indleveret rettidigt eller ikke er ophængningsklare, vil ikke blive udstillet.

De udstillede værker er omfattet af Hørsholm Kommunes forsikring imod tyveri og skade, når de er udstillet. Forsikringen omfatter dækning for forsikringsbegivenheder, der udløses ved terrorhandlinger. Ved opstået skade under udstilling gælder, at tabet opgøres som forskellen imellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden, dog maksimalt – såfremt genstanden kan restaureres – udgiften til restaurering, evt. med tillæg af et beløb for værdiforringelse. Beskadigede værker forbliver – uanset beskadigelsens omfang – det udstillende medlems ejendom. Udstillede genstande, der efter et tyveri kommer til veje, tilhører forsikringsselskabet i det omfang, der er udbetalt erstatning. Det udstillende medlem har tilbagekøbsret i indtil 12 måneder, efter at genstanden er kommet til veje.

Hørsholm Kommunes forsikring dækker således alene tyveri og skade, som påviseligt er opstået, mens den pågældende genstand har været udstillet. Tyveri eller transport-, håndterings- eller andre skader, som måtte opstå under eller som følge af udstillerens eller andre medlemmer af Aktiv Kunsts transport, håndtering eller opbevaring af genstanden i forbindelse med udstillingen, er ikke omfattet, ligesom Foreningen Aktiv Kunst heller ikke påtager sig erstatningsansvar. Risikoen for sådanne skader påhviler således alene ejeren af den pågældende genstand.

Hvis et medlem ønsker at deltage i en bestemt af årets udstillinger, men er forhindret i at assistere eller være kustodevagt i perioden, kan medlemmet blot tilmelde sin assistance ved en eller flere andre af årets udstillinger.

Værker, der ikke er medtaget på udstillingen, kan kun afhentes på ferniseringsdagen kl. 16-17 eller på nedtagningsdagen kl. 17-18 (det kræver nøgle at komme ind i depot, og den har kustodevagterne ikke). 
Solgte og ikke-solgte værker afhentes på dagen for udstillingens afslutning og lukning kl. 17-18.

KLAVERET

Videre kan udstillere, under deres egen udstillingsvagt (fra kl. 12-17), stille postkort og andre SMÅ genstande til salg på klaveret i klaverstuen. Postkort og små kunstværker skal præsenteres i eget stativ med angivelse af kunstnernavn og pris og skal sælges mod kontant betaling eller mobile pay, direkte mellem køber og kunstner. Aktiv Kunst har ingen andel i eller ansvar for "klaver salg". Der betales ingen provision af klaversalg. Genstandene skal fjernes igen, så snart pågældende medlems udstillingsvagt slutter. 

KUSTODEVAGT

Som udstiller har man ret og pligt til at være kustodevagt mindst 1 gang under en udstilling. Vagtperioden er fra kl. 12-17 og altid sammen med mindst et andet medlem, ind imellem vil der være 3 kustodevagter, da nye medlemmer skal oplæres eller fordi det passer bedst sådan i kalenderen.

Vagterne skal være tilgængelige for gæster og kunder, som gerne vil se og røre ved værker, der er låst inde i en montre eller med forklaringer og kontaktinfo på en udstillende kunstner. Enkelte besøgende vil gerne vises rundt, andre vil helst gå rundt selv. 

Købere skal opfordres til at forudbetale for det købte værk inden afhentning på lukkedagen, sådan at afregningen lettes for kassereren ved lukningen og der bliver mindre kø ved afhentning. Det er til stor glæde for alle involverede parter. Betaling kan ske ved bank overførsel SENEST mandagen før nedtagningen. Alternativt kan betales med Mobile Pay eller kontant betaling ved afhentning på nedtagningsdagen mellem kl. 16 og 16.30.
Bank eller Mobile Pay foretrækkes dog.

Konto nr. og Mobile Pay nr. ligger tilgængelige i vagtmappen og på synlige sedler i klaverstuen.

Vagterne skal notere i vagtmappen hvad der er solgt, af hvilken kunstner og til hvilken kunde - og notere hvordan betalingen vil foregå.

Det fremgår alt sammen af de til formålet printede salgslister i vagtmappen. 

Nye medlemmer vil altid være kustodevagt sammen med en erfaren vagt.

Bliver en vagt syg eller forhindret af andet alvorligt, skal medlemmet selv orientere sin med-vagt og sørge for en afløser. 

På Aktivitetskalenderen på hjemmesiden https://www.aktivkunst.dk/Activity/ActivityView# kan man altid på den pågældende dato se, hvem der er vagt på hvilken dato. Klik på vagtdatoen direkte ovenpå teksten "Kustodevagt", herefter kommer et vindue op med detaljer på vagt og i nederste højre hjørne findes en knap med "Deltagere", hvoraf det fremgår hvem der er på vagt. 
I medlemslisten https://www.aktivkunst.dk/Member/List kan man altid finde tlf.nr. på samtlige medlemmer.

Det kræver selvfølgelig at man er logget ind på hjemmesiden, for det er KUN medlemmer, der har adgang til andre medlemmers data.